Všeobecné obchodní podmínky

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi klinikou PRAGUE AESTHETIC CLINIC s.r.o. a Vámi jako objednatelem dárkového poukazu, případně příjemcem dárkového poukazu, pokud se jedná o odlišné osoby.V případě, kdy budete mít k níže uvedenému textu nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle: 241 090 040 příp. emailem na info@pragueclinic.cz.

I. Všeobecná ustanovení

PRAGUE AESTHETIC CLINIC s.r.o., se sídlem: Višňová 1957/25, Praha 4 – Krč, 140 00, IČ 035 11 090 - společnost je poskytovatelem kosmetických služeb a zkrášlovacích, zeštíhlovacích a laserových zákroků estetické medicíny. Kontaktní adresou je: PRAGUE AESTHETIC CLINIC s.r.o., Višňová 1957/25, Praha 4 – Krč, 140 00. Tel.: 241 090 040, email: info@pragueclinic.cz.

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely, tzn.do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Uplatní-li příjemce dárkový poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas.

II. Vymezení pojmů

Poskytovatel služby nebo též poskytovatel je společnost PRAGUE AESTHETIC CLINIC s.r.o. Objednatel služby nebo též objednatel je osoba, jež si objedná dárkový poukaz. Příjemce služby nebo též příjemce – je ten, kdo je konečným příjemcem dárkového poukazu, který chce využít pro čerpání služeb poskytovatele. Je jím tedy buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil. Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem. Dárkovým poukazem je listina prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu poskytovanou poskytovatelem v ceně uvedené na dárkovém poukazu za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

III. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz společnosti PRAGUE AESTHETIC CLINIC s.r.o. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas. Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

IV. Předmět smlouvy

1. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit objednateli či jím určené osobě dodání dárkového poukazu na služby poskytované společností PRAGUE AESTHETIC CLINIC s.r.o. a závazek objednatele zaplatit za dárkový poukaz sjednanou cenu a dárkový poukaz za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem a poskytovatelem doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli. Objednatel může objednat dárkový poukaz z aktuální nabídky poskytovatele uveřejněné na internetových stránkách poskytovatele info@pragueclinic.cz.

2. Objednávka

Poskytovatel přijímá objednávky online (prostřednictvím internetových stránek poskytovatele (www.pragueclinic.cz.), e-mailem, písemně, telefonicky či osobně. Objednatel musí vždy uvést kontakt pro potvrzení objednávky a to buď e-mail nebo telefon. Objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb). Poskytovatel potvrdí objednávku buď e-mailem nebo telefonicky.

3. Dárkový poukaz, jeho předání a převzetí

Poskytovatel doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkový poukaz poté, co je zaplacen v souladu s článkem V. Místem dodání dárkového poukazu je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového poukazu příjemci se považuje jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Součástí dárkového poukazu budou i tyto Všeobecné obchodní podmínky a dále případně ukázkový katalog služeb.

4. Plnění objednaných služeb

Doba, po kterou trvá závazek poskytovatele dodat určitou službu po předložení dárkového poukazu, je uvedena na dárkovém poukazu, případně je její délka jeden rok od jejich vydání. Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti dárkového poukazu zaniká. Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící dárkový poukaz je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.

5. Rezervace

Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby byla služba využita dokonce doby platnosti dárkového poukazu. Žádost o rezervaci musí být učiněna ve stanovené lhůtě před požadovaným termínem využití služby. Rezervace termínu a místa využití dárkového poukazu probíhá prostřednictvím příjemcem vybrané kliniky poskytovatelem buď osobně, telefonicky, nebo emailem, vždy nejméně 1 den dopředu. Rezervace se stává závaznou jejím e-mailovým nebo telefonickým potvrzením ze strany poskytovatele. Poskytovatel není povinen vyměnit dárkový poukaz za protihodnotu ve formě peněz.

6.Storno rezervace a) Příjemcem služby:

Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci vybrané služby nejpozději 1 pracovní den před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 16:00 hod.) nebo dle uzavřené smlouvy o zákroku a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu termín nový. Pokud je rezervace zrušena později (anebo se klient vůbec nedostaví) než v uvedené lhůtě, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu, je však povinen uhradit náklady vynaložené poskytovatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, a to maximálně do výše ceny objednané služby.

b) Poskytovatelem služeb:

Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 16:00hod.). Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si službu rezervovat v rámci platnosti dárkového poukazu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti dárkového poukazu prodloužena o 3 měsíce.

7. Odstoupení

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, objednal-li dárkový poukaz prostřednictvím telefonu či e-mailu, případně on-line, a to ve lhůtě 14 dní ode dne potvrzení objednávky poskytovatelem. Odstoupení musí být v uvedené lhůtě doručeno poskytovateli písemně.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena poskytovaných služeb

Cena dárkového poukazu je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena jednotlivých služeb, které lze na základě dárkového poukazu využít se řídí ceníkem poskytovatele služeb. Cena dárkového poukazu je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH, stejně jako ceny služeb dle ceníku poskytovatele. Cena za dárkový poukaz může být objednatelem služby uhrazena pouze v hotovosti nebo převodem z účtu. Objednatel je povinen cenu za dárkový poukaz zaplatit v momentě předání poukazu při jeho převzetí v provozovně poskytovatele nebo při jeho doručení na dobírku, jinak do 5 kalendářních dnů po potvrzení objednávky, je-li cena placena převodem z účtu. Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

2. Cena za dopravu

V případě dodání dárkového poukazu na dobírku, je objednatel povinen hradit také náklady s dodáním spojené, jak jsou uvedeny na internetových stránkách poskytovatele.